top of page

Canllawiau "cyfarfod Makiko"

Aelod

Tâl aelodaeth blynyddol 5,000 yen

B aelod

Tâl aelodaeth blynyddol 10,000 yen

C aelod

Rhodd o 5,000 yen

3 chwrs

Telerau aelodaeth

Erthygl 1 (Enw)

Enw’r gymdeithas hon fydd “Makiko no Kai” (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel “y gymdeithas hon”).

Erthygl 2 (Diben)

Y pwrpas yw cefnogi Makiko Sakurai gyda phawb. Ystyrir bod pob aelod wedi cytuno i'r cytundeb hwn.

Erthygl 3 (Aelodau)

Byddwch yn dod yn aelod ar ôl i chi gymeradwyo'r Telerau hyn, cwblhau'r weithdrefn gofrestru, a chadarnhau derbyn y tâl aelodaeth. Fodd bynnag, yn ôl disgresiwn y Gymdeithas, efallai y bydd achosion lle na chaniateir aelodaeth.

 1. Rhaid i aelodau fodloni pob un o'r amodau canlynol.

  1. Ni fydd unrhyw ddatganiadau ffug ynghylch yr holl eitemau o’r wybodaeth gofrestru y mae’r aelod yn ei ddatgan ar adeg ymuno.

  2. Peidiwch â defnyddio statws neu hawliau aelodaeth at ddibenion heblaw mwynhad personol.

 2. Os bydd unrhyw newid mewn cyfeiriad, rhif ffôn, neu wybodaeth gofrestredig arall, rhaid i'r aelod ddilyn y gweithdrefnau newid rhagnodedig yn brydlon. Ni fydd y Gymdeithas yn gyfrifol am unrhyw oedi neu ddiffyg danfon cylchgronau e-bost neu eitemau a anfonwyd oherwydd methiant yr aelod i hysbysu'r aelod o'r paragraff blaenorol.

 3. Mae gan aelodau hawl i fuddion aelodau. Disgrifir manylion buddion aelodau yn Erthygl 6.

 4. Gall aelodau a ymunodd cyn deddfu’r Telerau hyn dynnu’n ôl o aelodaeth os ydynt yn gwrthwynebu cynnwys y Telerau hyn.

 5. Bydd y cyfnod aelodaeth yn un flwyddyn o ddiwrnod 1af y mis sy'n cynnwys y dyddiad y mae'r Gymdeithas yn cymeradwyo aelodaeth.
  Enghraifft) Yn achos cymeradwyo derbyn ar Chwefror 20, 2022, y cyfnod dilysrwydd yw rhwng Chwefror 1, 2022 a Ionawr 31, 2022.

 6. Os dymunwch barhau â'ch aelodaeth, talwch y ffi aelodaeth flynyddol erbyn y dyddiad dod i ben.

Erthygl 4 (Tâl aelodaeth blynyddol)

Aelod Tâl aelodaeth blynyddol  ¥ 5,000
Aelod B ffi aelodaeth flynyddol 10,000 yen
Rhodd aelod C o 5,000 yen yr uned (gall aelodau AB hefyd wneud rhoddion ychwanegol ar gyfer unedau lluosog)
* Codir ffi trosglwyddo am daliad. Sylwch mai'r aelodau eu hunain fydd yn talu'r ffi trafod.

Erthygl 5 (Parhad)

Bydd eich aelodaeth yn parhau ar ôl talu'r ffi aelodaeth flynyddol nesaf.

Erthygl 6 (Buddiannau Aelodau)

 • I'r rhai sydd wedi adnewyddu (parhau), anrheg braint adnewyddu

 • Archebu tocyn blaenoriaeth

 • Gwahoddiad i un perfformiad noddedig o'ch dewis

 • "Makiko no Kai" gwybodaeth digwyddiad arbennig
  Cyfryw

Erthygl 7 (Rhwymedigaethau Aelod)

 1. Os bydd unrhyw newid yn y cynnwys a gyflwynwyd yn y cais aelodaeth, bydd yr aelod yn gwneud cais i'r Gymdeithas. Ni fydd y Gymdeithas yn gyfrifol am unrhyw fethiant i ddosbarthu rhybuddion oddi wrth y Gymdeithasfa a all ddigwydd oherwydd methiant yr aelod i hysbysu yn y paragraff blaenorol.

 2. O ran seddi ar gyfer perfformiadau a digwyddiadau, efallai na fyddwn yn gallu bodloni eich cais. Sylwch na allwn dderbyn cwynion am seddi, ac ati.

Erthygl 8 (Ychwanegiadau a Newidiadau i'r Telerau)

Bydd y Gymdeithas yn gwneud ychwanegiadau a newidiadau i'r telerau ac amodau hyn, a bydd yr aelodau'n cael gwybod am ychwanegiadau a newidiadau o'r fath bob tro.

Erthygl 9 (Tynnu'n ôl)

 1. O fis i fis ar ôl i gyfnod y contract aelodaeth ddod i ben, byddwn yn anfon hysbysiad adnewyddu atoch gan y Gymdeithas. Cyn belled nad yw'r aelod yn adnewyddu'r contract, bernir bod yr aelod wedi tynnu'n ôl o'r aelodaeth.

 2. Os bydd aelod yn cyflawni gweithred sy'n groes i'r cytundeb aelodaeth, neu i'r Gymdeithas. Os bydd y gymdeithas yn penderfynu y bydd yn achosi niwed sylweddol i'r aelod, gellir atal neu ddirymu cymhwyster yr aelod.

 3. Ni chaiff ffioedd aelodaeth eu had-dalu am unrhyw reswm os bydd yr aelod yn tynnu'n ôl o'r aelodaeth.

Erthygl 10 (Gwybodaeth Bersonol)

Ni fydd y Gymdeithas yn defnyddio gwybodaeth bersonol aelodau at ddibenion heblaw darparu gwasanaethau, ac ni fydd yn ei datgelu na'i darparu i drydydd parti.

Erthygl 11 (Atal Gwasanaeth)

Gellir ymyrryd â darpariaeth gwasanaeth dros dro oherwydd rhesymau force majeure megis trychinebau naturiol, tanau, toriadau pŵer, a newidiadau mewn amodau cymdeithasol. Yn yr achos hwnnw, byddwn yn ceisio ei adfer cyn gynted â phosibl, ond ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw ddifrod a achosir ganddo.

Erthygl 12 (Diddymu’r Gymdeithas)

Bydd y gymdeithas yn cael ei diddymu pe bai gweithgareddau ac amgylchiadau Makiko Sakurai yn ei gwneud hi'n anodd i'r gymdeithas barhau â'i gweithgareddau. Fodd bynnag, yn yr achos hwn, bydd y gymdeithas yn cysylltu â'r aelod ac yn ad-dalu'r ffi aelodaeth yn unol â'r cyfnod aelodaeth ar ôl y mis yn dilyn mis y diddymiad.

©2021-2023 MAKIKO SAKURAI

Cais am "Makiko no Kai"

Bydd yr ysgrifenyddiaeth yn cysylltu â chi o fewn 3 diwrnod i'r cyfeiriad e-bost cofrestredig.

会員種別
bottom of page